Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv 

Blogid
17/04/2018 11:23 Liiva küla Raunmäe ja Maleva maaüksuste detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek
Muhu Vallavolikogu algatas 11.10.2017 otsusega nr 233 Liiva küla Maleva (47801:004:0469) ja Raunmäe (47801:004:0510) katastriüksuste detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on Liiva keskuse ettevõtlusala laiendamine.
Maleva ja Raunmäe kinnistud soovitakse arendada välja kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoonete ning majutushoonete maana. Ette nähakse võimalused ka keskuse alale sobiva tootmise arendamiseks.
Planeeringuga muudetakse kinnistuste sihtotstarbeid, määratakse ehitusõigus ja arhitektuursed tingimused, planeeritakse kommunikatsioonid, määratakse liikluskorralduse ja parkimislahenduse põhimõtted, planeeritakse haljastus ja heakord.
Eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 03.05-10.05. Avaliku väljapaneku kestel on planeeringumaterjalidega võimalik tutvuda Muhu valla kodulehel, vallamajas ja Muhu valla maaosakonnas. Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub 10.05.2018 kell 17.00 Muhu valla maaosakonnas (lasteaia ruumides).
Ettepanekud eskiislahendusele palume esitada Muhu Vallavalitsusele kirjalikult avaliku väljapaneku jooksul.
Täiendav info 4530680, maa@muhu.eeElitec Free