Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
21/11/2018 12:24 Muhu vald korraldab Muhu valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avaliku väljapaneku

Muhu valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu KSH aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 10.12.2018 – 31.01.2019.a. Avaliku väljapaneku ajal saab üldplaneeringu ja KSH eelnõuga tutvuda elektrooniliselt valla veebilehel http://www.muhu.ee/Uldplaneering ning paberkandjal Muhu vallamajas (aadressil: Muhu vald Liiva küla Vallamaja) tööpäeviti tööaja jooksul ning Hellamaa külakeskuses (aadressil:Muhu vald Hellamaa küla Külakeskus) külakeskuse lahtiolekuaegadel. Avalikule väljapanekule järgnevalt toimub avalik arutelu 1. märtsil 2019.a. kell 16.00 Hellamaa külakeskuses.

Üldplaneeringu koostamise eesmärk on valla ruumilistest vajadustest lähtuvalt planeerimisseaduse § 75 toodud ülesannete lahendamine. Planeeritavaks alaks on Muhu valla territoorium, suurusega 207,9 km2.

Juba väljakujunenud asustusstruktuuris üldplaneeringuga muudatusi ei kavandata. Üldplaneering keskendub olemasolevate ja traditsiooniliste väärtuste säilitamisele ja parandamisele, seda nii asustuse kui majandustegevuse suunamisel ja planeerimisel. Maakasutuse kavandamise olulisim lähtekoht on Muhule iseloomuliku külamiljöö, randade ja pärandkoosluste säilitamine. Asustust, sh ettevõtlust ja teenuseid, suunatakse eelkõige Liiva küla keskusesse. Liiva küla on ja jääb saare elanike jaoks oluliseks tõmbekeskuseks. Küla keskuse arendamine toimub kompaktse asustusega alale omaste põhimõtete alusel, hõlmates elamualasid, tootmis- ja äriüksusi, avalikku teenust pakkuvaid asutusi, atraktiivset avalikku ruumi ja puhkealasid.

Mujal valla territooriumil lähtutakse ehitustegevuse (elamumajandus, ettevõtlus, puhkemajandus) suunamisel küladele omasest iseloomust ja piirkonna hoonestuslaadist (hoonestuse, põllumassiivide ja metsamaa kõlviku paiknemismustrist).

Üldplaneeringu koostamisega paralleelselt viiakse läbi KSH. KSH selgitab, kirjeldab ja hindab üldplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja määrab vajadusel mõjude leevendusmeetmed, arvestades üldplaneeringu eesmärke ja käsitletavat territooriumi. KSH tulemused kajastuvad üldplaneeringu lahenduses. KSH tulemusel selgus, et Muhu valla üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju. Üldplaneeringu elluviimisega kaasneva olulise ebasoodsa keskkonnamõju vältimiseks ja leevendamiseks kavandatud meetmed on valdavas osas pigem suunised edasise tegevuse kavandamiseks, et ära hoida olulise negatiivse keskkonnamõju tekkimist. Piiriülest mõju Muhu valla üldplaneeringu elluviimisel ei kaasne.

Vastavalt PlanS § 82 lõikele 2 on avaliku väljapaneku jooksul igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kohta arvamust. Arvamused edastada kirjalikult kas posti või elektronposti teel avaliku väljapaneku jooksul Muhu Vallavalitsusele aadressil Liiva küla, Muhu vald, Saare maakond 94701, e-posti aadress maa@muhu.ee.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:
Koostamise algataja ja kehtestaja on  Muhu Vallavolikogu (vald@muhu.ee, 4530672)    
Koostamise korraldaja ja koostaja on Muhu Vallavalitsus (vald@muhu.ee, 4530672)
Koostamise konsultant on OÜ Hendrikson & Ko (hendrikson@hendrikson.ee)
KSH aruande koostaja on Skepast&Puhkim OÜ (info@skpk.ee)Elitec Free