Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv 

Blogid
08/04/2019 21:05 Avanes kogukondliku turvalisuse 2019. a taotlusvoor
Programmi "Turvalisemad kogukonnad" maakondlike toetusvoorude eesmärk on aidata kaasa turvalise elukeskkonna loomisele, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine, elanikkonnakaitse ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele. 
 
Toetatakse taotlusi, mis edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel, suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd) ning aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele. 
 
Taotlejaks võivad olla Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohalik omavalitsus, ning vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohalikud omavalitsused. Vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohalikud omavalitsused saavad olla taotlejaks üksnes vabatahtliku päästekomandoga seotud taotluste puhul. 
 
Taotleja peab projektis nimetatud eesmärgi täitmiseks kaasama partnerina kogukonda, teisi ühendusi ja/või asutusi ja näitama kogukondliku turvalisust häiriva probleemi olemasolu pakilisust ja kogukonna vajadust ning tahet selle probleemi ühiseks lahendamiseks. Partneri(te) roll tuleb kirjeldada taotluses ja sellele tuleb lisada partneri(te) kinnituskiri.
 
Toetussumma piirmäär on üldtingimuste alusel 3500 eurot. Juhul, kui projekti eelarves nähakse ette soetuste või investeeringute tegemine suuremas summas, kui 100 eurot, on nõutav taotleja rahaline omafinantseering vähemalt 10% ulatuses investeeringute ja soetuste maksumusest. 
 
Taotlusvoor on avatud 5.aprillist 2019, taotluse esitamise tähtaeg on 6.mai 2019 hiljemalt kell 16.30.
 
Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada toetusvooru läbiviijale elektrooniliselt riina.allik@saaremaavald.ee  taotleja esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatult või paberil ühes eksemplaris taotleja esindusõigusliku isiku poolt omakäeliselt allkirjastatult.
Taotlusvooru abikõlbulikkuse periood on 5.aprill 2019 – 31.august 2020. 
 
Taotlemise tingimused

Taotlusvorm

Hindamismetoodika

Aruandevorm
 
Lisainfo Saaremaa valla kodulehelt https://www.saaremaavald.ee/kogukondliku-turvalisuse-toetusvoor, tel 45 25024, e-mail: riina.allik@saaremaavald.ee.  
 


Elitec Free