Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
21/05/2019 12:41 Linnuse küla Tammiotsa maaüksuse detailplaneeringu menetluse lõpetamine   
Muhu Vallavolikogu lõpetas oma 16.05.2019.a. otsusega nr 107  Linnuse küla Tammiotsa detailplaneeringu koostamise.
Planeeringu eesmärgiks oli puhkeala ja selle juurde kuuluvate ehitiste ning rajatiste kavadnamine ja ehituskeeluvööndi vähendamine. Tulenevalt ehituskeeluvööndi vähendamise soovist oli tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.
 
Vastavalt planeerimisseaduse § 139 lõikele 2 tuleb detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata jätmise otsus teha hiljemalt kolme aasta möödumisel detailplaneeringu algatamisest arvates. Tammiotsa planeering algatati Muhu Vallavolikogu 20.04.2016.a. otsusega nr 143, kuid planeeringut ei ole koostama hakatud. Muhu vallas on koostatud mitu prioriteetsemat detailplaneeringut ning hetkel on koostamisel uus üldplaneering, mistõttu puudusid ressursid Tammiotsa detailplaneeringu koostamiseks ning menetluse lõpuleviimiseks. Uue üldplaneeringu koostamisega on võimalik lahendada ka mitu praeguse detailplaneeringu eesmärki (ehituskeeluvööndi vähendamise võimalikkuse väljaselgitamine, puhkeala ja parkla reserveerimine).
Tulevikus on võimalik antud alale uuesti planeering algatada.
Elitec Free