Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
27/06/2019 08:53 Liiva küla Maleva ja Raunmäe detailplaneeringu avalik väljapanek
Muhu Vallavalitsus võttis 26.06.2019.a. korraldusega nr 171 vastu Liiva küla Maleva (47801:004:0469, maatulundusmaa) ja Raunmäe (47801:004:0510, maatulundusmaa) maaüksuste detailplaneeringu.

Planeeringuala suurus on ca 2,7 ha hõlmates vähesel määral ka Villemi (47801:004:0365) ja 21151 Liiva-Nõmmküla tee (47801:004:0463) katastriüksusi.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Liiva keskuse ettevõtlusala laiendamine. Maleva ja Raunmäe kinnistud soovitakse arendada välja kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoonete ning majutushoonete maana. Ette nähakse võimalused ka keskuse alale sobiva tootmise arendamiseks. Vajadus Liiva küla ettevõtlusala laiendada tuleb asjaolust, et viimaste aastatega on Liiva küla oluliselt arenenud ning on tekkinud suur puudus nii kaubandus- kui teeninduspindadest.

Maleva krundi planeerimisel on lähtutud eesmärgist, et territoorium hakkaks toimima koos Maleva krundi kõrval asuva olemasoleva ja lähitulevikus rajatava Liiva keskuse alaga. Parkimisala on planeeritud loogilise jätkuna Maleva kinnistust lõunas asuva Raunmäe (47801:001:0770) maaüksusele rajatavale parklale. Sellest tingituna jaguneb Maleva kinnistule kavandatud hoonestusala kaheks, üks osa Liiva – Nõmmküla tee ääres ja teine osa kinnistu idaosas. Hoonestuse sellisel paigutamisel tekib hoonete vahele kompaktne sisehoov, mida saab kasutada parkimiseks ning laatade või ürituste korraldamiseks. Maleva krundile nähakse ette võimaluse rajada kaks suuremat või 5 väiksemat äri- või tootmishoonet. Tootmisettevõttena on lubatud rajada vaid sellist tootmist, mille puhul ei kaasne negatiivset mõju (müra, õhusaaste sh ebameeldiv lõhn) väljaspool hoone piire. Raunmäe krundile on planeeritud üks kuni kahekorruseline majutus- ja büroohoone. Seoses ringristmiku planeerimisega eraldatakse Raunmäe, Maleva ja Villemi maaüksustest krundid teemaa jaoks.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 15.07.2019 – 31.07.2019. Detailplaneeringu materjalidega on avaliku väljapaneku kestel võimalik tutvuda Muhu vallamajas, aadressiga Muhu vald Liiva küla Vallamaja ning valla kodulehel.

Planeeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 08.08.2019 kell 17.00 Muhu vallamajas.

Ettepanekud ja vastuväited planeeringulahenduse osas palume esitada kirjalikult avaliku väljapaneku jooksul.

Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.Elitec Free