Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
04/10/2019 15:33 

Projekteerimistingimuste väljastamine läbi avatud menetluse
Muhu Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus endise sigala hoone (eh.reg.kood 120286439) ümberehitusprojekti koostamiseks Vanamõisa külas Seene maaüksusel (katastriüksuse tunnus 47801:007:0835)  
Vana sigala üks tiib on plaanis rekonstrueerida Muhu Loovuskeskuseks. Hoone tiib renoveeritakse, vahetatakse katus, paigaldatakse õhk-vesi küttesüsteem, ehitatakse wc/dušš ning kööginurk. Tiiba tuuakse krundil asuvast puurkaevust veetrass ja paigaldatakse lokaalne reovee mahuti.

 Vanamõisa küla Seene katastriüksuse sihtotstarve on hetkel 100% tootmismaa. Kavandatud tegevuse puhul muudetakse maa sihtotstarve osaliselt ärimaaks. Muhu valla üldplaneering lubab olemasolevatele ja reserveeritud tootmismaadele mitmekesisema arengu võimaldamiseks anda kuni 25% ulatuses ärimaa kõrvalfunktsiooni. Vastavalt Muhu valla üldplaneeringule lahendatakse nii tootmis- kui ka ärimaa katastriüksuse ehitusõigus, parkimine, tehnovõrgud ja rajatised ning haljastuse ja heakorra põhimõtted konkreetse maa-ala detailplaneeringuga. Üldplaneering lubab põhjendatud kaalutlusotsuse alusel teha erandeid detailplaneeringu koostamise kohustusega juhtudest ja lubada ehitamist üldplaneeringuga määratud ehitustingimustele vastavate projekteerimistingimuste alusel.

Vastavalt Muhu Vallavalitsuse 02.10.2019.a istungi protokollitud seisukohast otsustati, et lähtudes kavandatava tegevuse iseloomust, väikesest mahust ja eeldatavate negatiivsete mõjude puudumisest, ei nõuta antud juhul detailplaneeringu koostamist, vaid korraldatakse projekteerimistingimuste väljastamine läbi avatud menetluse.

Eelnõuga saab tutvuda Muhu Vallavalitsuse kantseleis ja käesolevale teatele lisatud failides
Eelnõude avalik väljapanek arvamuste esitamiseks kestab perioodil 04.10-17.10.2019

korralduse eelnõu
projekteerimistingimusedElitec Free