Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
18/03/2017 09:56 Kesse küla Jaani-Andruse mü detailplaneeringu algatamine

 
Muhu Vallavolikogu algatas oma 15.03.2017.a otsusega nr 202 Kesse küla Jaani-Andruse maaüksuse (katastritunnus 47801:001:0337; 100% maatulundusmaa, pindala 9,42 ha) detailplaneeringu ning jättis algatamata keskkonnamõjude strateegilise hindamise.
Planeeringu eesmärgiks on endise talukompleksi hoonete taastamiseks ja uute hoonete rajamiseks ehitusõiguse määramine, paadisilla rajamine, maaüksuse kruntimine elamukruntideks, teede ja tehnovõrkude rajamine, servituutide seadmise vajaduse määramine, maakasutuse sihtotstarbe määramine, ranna ehituskeeluvööndi vähendamine.
Tuginedes keskkonnamõjude eelhinnangu tulemustele ning asjaomaste asutuste seisukohtadele leiti, et seoses planeeringu realiseerimisega olulist keskkonnamõju ei kaasne ning keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamine pole põhjendatud. 
 
Detailplaneeringu algatamise ja KSH algatamata jätmise otsus.
 
NB kui soovite osaleda planeeringu koostamises või saada teavitusi või lisainfot, siis palume teavitada sellest Muhu vallavalitsust ning märkige ka ära viis, kuidas soovite edaspidi infot saada ning planeeringu väljatöötamises osaleda.
 
täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee


Elitec Free