Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
28/03/2017 09:07 Tamse küla Põllumaa maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek


Muhu Vallavalitsuse 22.03.2016.a. istungil võeti korraldusega nr 65 vastu Tamse küla Põllumaa maaüksuse detailplaneering. Planeering hõlmab Põllumaa (katastritunnus 47801:002:0428, pindala 10,91 ha) ja osaliselt Krundi (katastritunnus 47801:002:0426, sihtotstarve ärimaa) katastriüksusi.
Planeeringu eesmärgiks on MTÜ Spordiklubi TC 2000 suvebaasi sportimisvõimaluste parandamine. Planeeringuga kavandatakse spordiväljakute rajamine, kinnistu jagamine kaheks, maa sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse seadmine. Planeeringualale on kavandatud erinevaid mänguväljakuid (disc-, footgolfi ning golfi harjutusväljakud ja jalgpalliväljakud) ning hoonestusala tegevuse toetamiseks).
Põllumaa katastriüksus jagatakse kaheks eraldiseisvaks krundiks. Lõunapoolne maaüksus jääb maatulundusmaaks ning sinna käesoleva planeeringuga tegevusi ei kavandata. Põhjapoolse krundi sihtotstarbeks määratakse ärimaa. Krundi katastriüksuse piire ei muudeta.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 10.04.17 – 23.04.2017.a. Detailplaneeringu materjalidega on avaliku väljapaneku kestel võimalik tutvuda Muhu Vallavalitsuse maa ja planeeringuosakonna ruumides ning siin. Planeeringulahendus on lisatud ka käesolevale kirjale. Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimub 27.04 kell 16.00 Muhu Vallavalitsuse maa- ja planeeringuosakonna ruumides.
Ettepanekud ja vastuväited planeeringulahenduse osas palume esitada kirjalikult detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul.
 
Info: tel 454 8984, maa@muhu.ee


Elitec Free