Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Planeeringute avalikud väljapanekud
Liiva küla Hariduse maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Muhu Vallavalitsus võttis 15.11.2017.a. korraldusega nr 338  vastu Liiva külas asuva Hariduse ja Tuha maaüksuste detailplaneeringu. Planeeringuala hõlmab Hariduse (47801:004:0597) ja Vahe (47801:001:0624) maaüksuseid, planeeringuala suurus on ca 6,13 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu arengu terviklahenduse väljatöötamine õppe-, spordi-, virgestus- ja puhkealana.
Käesoleva planeeringuga kavandatakse spordihoone ümbrusesse olemasoleva jalgpalliväljaku kohale staadion koos jalgpalliväljaku, sprindiraja, teivashüppe, kõrgushüppe, kettaheite ja odaviske sektoriga.  Olemasolevad kaugushüppekastid, korvpalliväljak, kuulitõukesektor, võrkpalliplats ning välijõusaal säilitatakse. Välijõusaali juurde on kavandatud võimlemislinnak. Kuulitõuke sektorite juurde rajatakse petanki väljak. Lisaks on planeeritud rajada suusarada ning disc-golfi ala. Lisaks staadionile ja spordiväljakutele kavandatakse Hariduse kinnistule tribüün ja pingid spordiväljakute äärde, laste kelgumägi ning mänguväljak ja vabaõhulava pargi osasse. Noortekeskuse ja lasteaia vahelisele alale jäetakse vaba ala noortekeskuse tegevustele. Tuha maaüksusele on kavandatud parkla rajamine. Planeeritaval alal on määratud hoonestusalad võimaliku täiendava hoonestuse jaoks ning olemasoleva spordihallile kavandatakse juurdeehitus- ujula.
 
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01.12.2017 – 14.12.2017.a.
 
Ettepanekud ja vastuväited planeeringulahenduse osas palume esitada kirjalikult detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul.
 
Planeeringumaterjalid:
seletuskiri
planeeringulahendus (joonis)
tugiplaan
asukoha skeem
visualiseering 

Muinsuskaitseameti kooskõlastus
Päästeameti kooskõlastus
Keskkonnaameti kooskõlastus
Kaitseministeeriumi kooskõlastus


Suuremõisa Lageda detailplaneeringu avalik väljapanek

Muhu Vallavalitsus võttis 06.12.2017.a. korraldusega nr 362 vastu Suuremõisa külas asuva Lageda maaüksuse (47801:007:1020, elamumaa, 16666m2) detailplaneeringu. Maaüksusel kehtib Muhu Vallavolikogu 27.11.2013 otsusega nr 8 kehtestatud detailplaneering, millega nähti ette maaüksuse jagamist kaheks elamukrundiks ning transpordimaa katastriüksuseks. Käesoleva planeeringu eesmärgiks on kehtiva detailplaneeringu muutmine Lageda maaüksusele planeeritud hoonestusala suuruse ja asukoha osas. Muus osas planeeringulahendust muuta ei soovita.
Planeering on kooskõlastatud päästeameti poolt ning esitatud naabermaaüksuste omanikele arvamuse avaldamiseks.  

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 02.01.2018 – 16.01.2018.a. 

Ettepanekud ja vastuväited planeeringulahenduse osas palume esitada kirjalikult detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul.
 
Planeeringumaterjalid:

põhijoonis
seletuskiri
situatsiooniskeem
juurdepääsuskeem
ruumiline illustratsioon

Päästeameti kooskõlastus



Kallaste küla Kallaste sadamaala detailplaneeringu avalik väljapanek

Muhu Vallavalitsus võttis 06.12.2017.a. korraldusega nr 363 vastu Kallaste küla Kallaste sadamaala detailplaneeringu. Planeering hõlmab Kallaste-Ranna maaüksust (47801:003:0297, 4046 m², tootmismaa), osaliselt Lautri maaüksust (47801:003:0318, 16170 m², maatulundusmaa) ja kinnistustega piirnevat rannikumerd. Planeeritava ala pindala on kokku ca 1,35 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on Kallaste sadama ning külaplatsi terviklahenduse väljatöötamine, sadama rekonstrueerimine, vajalike sadamaehitiste ja puhkerajatiste kavandamine. Planeeringuga määratakse ehitusõigus, kitsendused ja servituutid, lahendatakse liikluskorraldus ja tehnosüsteemid ning seatakse keskkonnatingimused.

Kallaste sadamasse planeeritakse uus sadamahoone olemasoleva mõrrakuuri asemele ja ellinguhoone. Samuti planeeritakse sadama tööks vajalike rajatiste ehitamist: lainemurdjad, raudkividest kaldakindlustus, ujuvkaid, vendrid, paadikinnitustorud, päästeredelid, navigatsioonimärgistus ning muud vajalikud sadamarajatised.
Lisaks sadamarajatistele ning -hoonetele on planeeritavale Kallaste-Ranna maaüksusele kavandatud vabaaja veetmise ala, kuhu rajatakse suitsuahi, paigaldatakse välikohviku inventar ning taastatakse supluskoht, mille tarbeks on kavandatud kiige- ja mänguplats. Planeeringuga tehakse ettepanek muuta Muhu valla üldplaneeringut lisades Kallaste sadama supluskoha Muhu valla üldplaneeringus esitatud supluskohtade nimekirja. Planeeringuga lahendatakse sadamaala liikluskorraldus (sh parkimine) ning vajalikud tehnosüsteemid.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 02.01.2018 – 02.02.2018.a. 
Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimub 08.02.2018 kell 17.00 Muhu valla maaosakonnas.

Ettepanekud ja vastuväited planeeringulahenduse osas palume esitada kirjalikult detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul.
 
Planeeringumaterjalid:

põhijoonis
seletuskiri
asukoha skeem
Tugiplaan
elektriühenduse skeem
ruumiline illustratsioon


Päästeameti kooskõlastus
Keskkonnaameti kooskõlastus
Veeteedeameti kooskõlastus
Politsei- ja Piirivalve kooskõlastus
Muinsuskaitseameti kooskõlastus
Elektrilevi kooskõlastus


Elitec Free