Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Planeeringute avalikud väljapanekud
Raunmäe ja Maleva detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Muhu Vallavolikogu algatas 11.10.2017 otsusega nr 233 Liiva küla Maleva (47801:004:0469) ja Raunmäe (47801:004:0510) katastriüksuste detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on Liiva keskuse ettevõtlusala laiendamine.
Maleva ja Raunmäe kinnistud soovitakse arendada välja kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoonete ning majutushoonete maana. Ette nähakse võimalused ka keskuse alale sobiva tootmise arendamiseks.
Planeeringuga muudetakse kinnistuste sihtotstarbeid, määratakse ehitusõigus ja arhitektuursed tingimused, planeeritakse kommunikatsioonid, määratakse liikluskorralduse ja parkimislahenduse põhimõtted, planeeritakse haljastus ja heakord.

Eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 03.05-10.05.
Eskiislahenduse avalik arutelu toimub 10.05.2018 kell 17.00 Muhu valla maaosakonnas (lasteaia ruumides).

Ettepanekud eskiislahendusele palume esitada Muhu Vallavalitsusele kirjalikult avaliku väljapaneku jooksul.
Täiendav info 4530680, maa@muhu.ee


Detailplaneeringu eskiislahendus:
Seletuskiri
Planeeringujoonis
Situatsiooniskeem
Kontaktvööndi skeem
Tugiplaan


Vahtraste küla Mulla detailplaneeringu avalik väljapanek

Muhu Vallavalitsus võttis 29.03.2018.a. korraldusega nr 59 vastu Mulla katastriüksuse 
(katastritunnus 47801:003:0495, pindala 9,91 ha) detailplaneeringu.
Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine, maaüksuse kruntimine elamukruntideks, teede ja tehnovõrkude rajamine ning servituutide seadmise vajaduse määramine. Planeeringu algatamisel kavandati ka ehituskeeluvööndi vähendamist, kuid planeeringumenetluse käigus sellest loobuti.
Käesoleva detailplaneeringuga jagatakse Mulla maaüksus 8 elamumaa ja 1 transpordimaa sihtotstarbega katastriüksuseks. Hoonestusalad on paigutatud kruntidele arvestades hajaasustuse tuleohutuskujasid ning järgides ajaloolist asustusmustrit Vahtraste külas. Planeeringualale on kavandatud kaks tiiki. 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16.04.2018 – 29.04.2018.a. 
 
Ettepanekud ja vastuväited planeeringulahenduse osas palume esitada kirjalikult detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul.

 
Planeeringumaterjalid:
Seletuskiri
Põhijoonis
Kruntimise plaan
Asukoha skeem
tugiplaan
elektriühenduse skeem
illustratsioon


kooskõlastused:
Keskkonnaameti kooskõlastus
Päästeameti kooskõlastus
elektrilevi kooskõlastus

esitatud arvamused:
Saadu mü omaniku arvamus

menetlusdokumendid:
detailplaneeringu algatamise ja KSH algatamata jätmise otsus
lähteseisukohad
detailplaneeringu vastuvõtmise korraldus

 
Muhu tapamaja detailplaneeringu avalik väljapanek

Muhu Vallavalitsus võttis 23.02.2018.a. korraldusega nr 27 vastu Muhu tapamaja detailplaneeringu. Planeeringuala hõlmab Soonda külas asuvaid Väestisekuuri (47801:004:0493, tootmismaa, 14786 m²) ja Lao (47801:004:0524, tootmismaa, 17363 m²) maaüksusi. Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeringualale väiketapamaja ning selle teenindamiseks vajalike tehnovõrkude rajamine. Planeeringuga määratakse ehitusõigus, kitsendused ja servituudid, lahendatakse liikluskorraldus ja tehnosüsteemid ning seatakse keskkonnatingimused. Tapamaja teenindamiseks moodustatakse eraldi tootmismaa sihtotstarbega krunt.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.03.2018– 28.03.2018.a. 

Ettepanekud ja vastuväited planeeringulahenduse osas palume esitada kirjalikult detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul.
 
Planeeringumaterjalid:
Seletuskiri
Põhijoonis
Situatsiooniskeem
tugiplaan
illustratsioon

kooskõlastused:
Maanteeameti kooskõlastus
Päästeameti kooskõlastus

esitatud arvamused:
Ruusiaugu mü omaniku arvamus


Elitec Free