Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Planeeringute avalikud väljapanekud
Simiste Lõkitsa detailplaneeringu avalik väljapanek

Muhu Vallavalitsuse 07.06.2017.a. istungil võeti korraldusega nr 155 vastu Simiste külas asuva Lõkitsa maaüksuse (katastritunnus 47801:001:0398, pindala 2,22 ha, sihtotstarve elamumaa) detailplaneering.
Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine maaüksusele ning ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Lõkitsa maaüksusele soovitakse rajada elamu koos kõrvalhoonetega. Hoonestust kavandatakse samale joonele naaberkinnistute hoonestusega (ca 90 m põhikaardijärgsest rannajoonest). Rannikule soovitakse rajada lauter.
Detailplaneeringuga muudetakse osaliselt Simisti küla Kaisturanna maaüksuse detailplaneeringut (kehtestatud 29.08.2012 Muhu Vallavolikogu otsusega nr 145) Lõkitsa maaüksuse osas. Planeeringulahenduses muudetakse hoonestuse asukohta, tehakse ettepanek vähendada ehituskeeluvööndit ning kavandatakse rannikule lauter. Tulenevalt ehituskeeluvööndi vähendamisest, on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 26.06.17 – 26.07.2017.a.
Ettepanekud ja vastuväited planeeringulahenduse osas palume esitada kirjalikult detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul.
 
Planeeringumaterjalid:

Seletuskiri
Põhijoonis
Situatsiooniskeem
Tugiplaan
Üldplaneeringu muudatuse ettepanek
Visualiseering

Keskkonnaameti kooskõlastus
Päästeameti kooskõlastus
 

Elitec Free