Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Planeeringute avalikud väljapanekud
 

Kallaste küla Kallaste sadamaala detailplaneeringu avalik väljapanek

Muhu Vallavalitsus võttis 06.12.2017.a. korraldusega nr 363 vastu Kallaste küla Kallaste sadamaala detailplaneeringu. Planeering hõlmab Kallaste-Ranna maaüksust (47801:003:0297, 4046 m², tootmismaa), osaliselt Lautri maaüksust (47801:003:0318, 16170 m², maatulundusmaa) ja kinnistustega piirnevat rannikumerd. Planeeritava ala pindala on kokku ca 1,35 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on Kallaste sadama ning külaplatsi terviklahenduse väljatöötamine, sadama rekonstrueerimine, vajalike sadamaehitiste ja puhkerajatiste kavandamine. Planeeringuga määratakse ehitusõigus, kitsendused ja servituutid, lahendatakse liikluskorraldus ja tehnosüsteemid ning seatakse keskkonnatingimused.

Kallaste sadamasse planeeritakse uus sadamahoone olemasoleva mõrrakuuri asemele ja ellinguhoone. Samuti planeeritakse sadama tööks vajalike rajatiste ehitamist: lainemurdjad, raudkividest kaldakindlustus, ujuvkaid, vendrid, paadikinnitustorud, päästeredelid, navigatsioonimärgistus ning muud vajalikud sadamarajatised.
Lisaks sadamarajatistele ning -hoonetele on planeeritavale Kallaste-Ranna maaüksusele kavandatud vabaaja veetmise ala, kuhu rajatakse suitsuahi, paigaldatakse välikohviku inventar ning taastatakse supluskoht, mille tarbeks on kavandatud kiige- ja mänguplats. Planeeringuga tehakse ettepanek muuta Muhu valla üldplaneeringut lisades Kallaste sadama supluskoha Muhu valla üldplaneeringus esitatud supluskohtade nimekirja. Planeeringuga lahendatakse sadamaala liikluskorraldus (sh parkimine) ning vajalikud tehnosüsteemid.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 02.01.2018 – 02.02.2018.a. 
Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimub 08.02.2018 kell 17.00 Muhu valla maaosakonnas.

Ettepanekud ja vastuväited planeeringulahenduse osas palume esitada kirjalikult detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul.
 
Planeeringumaterjalid:

põhijoonis
seletuskiri
asukoha skeem
Tugiplaan
elektriühenduse skeem
ruumiline illustratsioon

Päästeameti kooskõlastus
Keskkonnaameti kooskõlastus
Veeteedeameti kooskõlastus
Politsei- ja Piirivalve kooskõlastus
Muinsuskaitseameti kooskõlastus
Elektrilevi kooskõlastus


Elitec Free