Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Planeeringute avalikud väljapanekud

Liiva küla keskuse detailplaneeringu avalik väljapanek
 
Muhu Vallavalitsuse 22.02.2017.a. istungil võeti korraldusega nr 37 vastu Liiva küla keskuse detailplaneering. Planeeringuala hõlmab ca 1,6 ha suurust ala Liiva külas. Planeringualasse jäävad Meierei (47801:001:0506), Raunmäe (47801:004:0509), Liiva alajaam (47801:004:0321), Muhu kergtee T8 (47801:001:0507) ja Trassi (47801:004:0522) katastriüksused.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Liiva küla keskuse alale ja lähiümbrusele ruumilise terviklahenduse loomine. Planeeringuga kavandatakse avalik ristkasutusega keskplats, mis seob olemasolevad ja uued funktsioonid (turuplats, äripinnad, avalikud teenused, vabaõhu üritused, puhkeala, wc, parkla jne)
Planeeringuga muudetakse osaliselt katastriüksustepiire ja muudetakse sihtotstarbeid, määratakse ehtiusõigus ja arhitektuursed tingimused avalike ja ärifunktsiooniga hoonete ning rajatiste ehitamiseks, planeeritakse kommunikatsioonid, määratakse liikluskorralduse ja parkimislahenduse põhimõtted, planeerintakse haljastus ja heakord.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.03.17 – 28.03.2017.a. Ettepanekud ja vastuväited planeeringulahenduse osas palume esitada kirjalikult detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul.
Detailplaneerignu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 6. aprillil kell 16.00 Muhu valla maa- ja planeeringuosakonnas.

Detailplaneeringu materjalid:
Seletuskiri
Põhiplaan
tehnovõrkude plaan
ajutiste kruntide plaan
kontaktvööndi skeem
tugiplaan
illustratsioonid


Päästeameti kooskõlastus
Keskkonnaameti kooskõlastus
Maanteeameti kooskõlastus
Kaitseministeeriumi kooskõlastus
 
Täiendav info: tel 454 8984, maa@muhu.ee 

Elitec Free