Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Korteriomandi võõrandamine kirjaliku enampakkumise korras, vaata
Planeeringute avalikud väljapanekud

1. Tamse küla Põllumaa maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Muhu Vallavalitsuse 22.03.2016.a. istungil võeti korraldusega nr 65 vastu Tamse küla Põllumaa maaüksuse detailplaneering. Planeering hõlmab Põllumaa (katastritunnus 47801:002:0428, pindala 10,91 ha) ja osaliselt Krundi (katastritunnus 47801:002:0426, sihtotstarve ärimaa) katastriüksusi.
Planeeringu eesmärgiks on MTÜ Spordiklubi TC 2000 suvebaasi sportimisvõimaluste parandamine. Planeeringuga kavandatakse spordiväljakute rajamine, kinnistu jagamine kaheks, maa sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse seadmine. Planeeringualale on kavandatud erinevaid mänguväljakuid (disc-, footgolfi ning golfi harjutusväljakud ja jalgpalliväljakud) ning hoonestusala tegevuse toetamiseks).
Põllumaa katastriüksus jagatakse kaheks eraldiseisvaks krundiks. Lõunapoolne maaüksus jääb maatulundusmaaks ning sinna käesoleva planeeringuga tegevusi ei kavandata. Põhjapoolse krundi sihtotstarbeks määratakse ärimaa. Krundi katastriüksuse piire ei muudeta.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 10.04.17 – 23.04.2017.a. Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimub 27.04 kell 16.00 Muhu Vallavalitsuse maa- ja planeeringuosakonna ruumides.
Ettepanekud ja vastuväited planeeringulahenduse osas palume esitada kirjalikult detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul.

Detailplaneeringu materjalid:

Seletuskiri
Põhijoonis
Situatsiooniskeem
Tugiplaan
Planeeringulahendusele esitatud arvamus
Illustratsioon
 
Info: tel 454 8984, maa@muhu.ee2. Vanamõisa küla Piirinurga maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek
Muhu Vallavalitsuse 29.03.2017.a. istungil võeti korraldusega nr 80 vastu Vanamõisa küla Piirinurga maaüksuse (katastritunnus 47801:001:0370, pindala 5543 m2, sihtotstarve ärimaa) detailplaneering.
Planeeringu eesmärgiks on Piirinurga maaüksusele eramu-ärihoone ja selle kõrvalhoonete rajamine ning nende toimimiseks valjalike ehitiste (sh tehnovõrgud ja –rajatised) rajamine. Peahoonesse on kavandatud pagarikoda, kohvik, kauplus ja eluruumid. Maaüksuse sihtotstarve soovitakse muuta 20% ulatuses elamumaaks. 80% ulatuses jääks kehtima olemasolev ärimaa funktsioon. Tegemist on endise Piiri tankla krundiga. Maaüksusel asuvad endise tankla hooned ja rajatised likvideeritakse.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17.04.17 – 30.04.2017.a.
Ettepanekud ja vastuväited planeeringulahenduse osas palume esitada kirjalikult detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul.
 
Detailplaneeringu materjalid:

Seletuskiri
Põhijoonis
tugiplaan
situatsiooniskeem
illustratsioon
Maanteeameti kooskõlastus
Päästeameti kooskõlastus

 

Lugupidamisega

Pille Tamm
Muhu vallavalitsuse maa- ja planeeringunõunik
maa@muhu.ee
4530680 

Elitec Free